Sentrale begreper i "Avkolonisering og utvikling"

ANC, African National Congress, stiftet i Sør-Afrika i 1912. Organisasjonen ble sentral i kampen mot det hvite apartheidregimet.

apartheid, betyr atskillelse og betegner raseskillepolitikken i Sør-Afrika fram til begynnelsen av 1990-årene.

ASEAN, Den sørøstasiatiske frihandelsorganisasjonen, stiftet i 1992. Organisasjonen skulle bygge ned tollsatsene på industrivarer.

AU, Den afrikanske union avløste Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU) i 2002. Målet er et politisk, økonomisk og militært samarbeid mellom afrikanske land etter mønster av EU.

bantustan, reservater for den svarte befolkningen i Sør-Afrika med selvstyre. Tanken var at de svarte skulle være borgere av bantustanene, og dermed miste statsborgerskap og alle rettigheter i staten Sør-Afrika.

boerne, nederlandske bønder som slo seg ned i det sørlige Afrika.

British South Africa Company, stiftet av Cecil Rhodes i 1889. Kompaniet styrte Sør-Rhodesia (Zimbambwe) fra 1890 til 1923.

Brundtlandrapporten, FN-rapport under ledelse av Gro Harlem Brundtland fra 1987. Rapporten satte fokus på bærekraftig utvikling og sammenhengen mellom miljø og utvikling. Gro Harlem Brundtland var statsminister i Norge i 1981, 1986–89 og 1990–96.

Contras, nicaraguanske kontrarevolusjonære som ble trent av amerikanske offiserer i nabolandet Honduras. Contras stod bak mange angrep på blant annet kaffeplantasjer i det nordlige Nicaragua.

de fire tigrene, Sør-Korea, Taiwan, Singapore og Hong Kong fikk en sterk økonomisk vekst fra 1980-tallet.

Det gylne triangel, et område mellom Burma, Thailand og Laos der mesteparten av verdens illegale opium produseres.

GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, et frihandelssamarbeide fra 1947 som ble erstattet av WTO i 1995.

hutuene, folkegruppe i Rwanda og Burundi. Etter frigjøringen fra belgisk kolonistyre i 1962 styrte den største folkegruppen – hutuene – Rwanda. Hutuene satte i gang massakrer på tutsier og moderate hutuer i 1994.

iboene, kristen folkegruppe i Nigeria.

IMF, International Monetary Fund (Det internasjonale valutafondet), stiftet i 1945. Organisasjonen er knyttet til FN-systemet og arbeider blant annet med lån til u-land.

Kyotoavtalen, avtale fra 1997 om reduksjon av klimagasser. Inngått i Kyoto i Japan. Hovedmålet var 5,2 % reduksjon av klimagasser med utgangspunkt i 1990-nivået frem til perioden 2008–12. Underskrevet av 127 land ,men ikke av USA. Kina og India er unntatt utslippsreglene, men har underskrevet avtalen.

Mercosur, et handelssamarbeide for landene i sør. Består av Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay fra 1991. Organisasjonen arbeider for å bygge ned tollgrensene og skape et felles marked etter modell av EU.

mikrokreditter, små lån til fattige som vil starte foretak. Utviklet av Muhammad Yunus fra Bangladesh og Grameen Bank.

MUL-land, FNs betegnelse på de minst utviklede landene.

NAFTA, nordamerikansk frihandelsorganisasjon med USA, Mexico og Canada som medlemmer.

NIC-land, nyindustrialiserte land, som for eksempel Indonesia, Thailand og Malaysia.

NØV, krav om en ny økonomisk verdensordning i 1974, lansert gjennom UNCTAD. U-landene ville særlig ha høyere råvarepriser og større kontroll med de multinasjonale selskapene, Verdensbanken og IMF.

OAU, Organisasjonen for afrikansk enhet, stiftet i 1963.

OPEC-landene, Organization of Petroleum Exporting Countries, som består av Algerie, Angola, Indonesia, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Venezuela. Stiftet i 1960.

sandinistene, unge, venstreorienterte revolusjonære som kjempet mot diktatorfamilien Somoza i Nicaragua. Sandinistene hadde sitt navn etter Augosto Sandino som ble drept i 1934 i kampen mot USAs besettelse av landet. Sandinistene hadde makten i Nicaragua fra 1979 til 1990. Daniel Ortega, en av sandinistlederne, var president fra 1985 til 1990. Han ble gjenvalgt i 2006.

strukturtilpasning, u-land som ville ha hjelp fra IMF under gjeldskrisen, måtte gå med på et program for nedskjæring av offentlige budsjetter, bedre balanse i statsbudsjettet og bekjempelse av inflasjon. Programmet hadde også som mål større grad av privatisering og mer bruk av markedsøkonomiske prinsipper. U-landene skulle satse på eksport og bli mindre avhengige av lån og bistand.

tusenårsmålene, satt opp av FN i 2000. Åtte mål som FN skal bidra til å nå innen 2015: halvering av fattigdommen, utdanning for alle, fremme likestilling, redusere barnedødeligheten, redusere svangerskapsrelatert dødelighet, bekjempelse av hiv/aids og Malaria, sikre en bærekraftig utvikling og globalt partnerskap.

tutsiene, folkegruppe i Rwanda og Burundi. Tutsiene ble satt til å styre over hutuene under det belgiske kolonistyret. Tutsiene ble ofre for hutuenes massakrer i 1994.

UNCTAD, FN-konferansen for handel og utvikling fra 1964. Arbeider særlig med utviklingsspørsmål i u-landene.

Verdensbanken, opprettet som en del av FN-systemet i 1945. Banken skulle bidra til å gjenoppbygge Europa etter andre verdenskrig. Arbeider i dag mye med økonomisk utvikling i u-landene.

WTO, World Trade Organization fra 1995. Målet er å øke internasjonal handel ved å fjerne handelshindringer og å få til internasjonale spilleregler og avtaler om handel mellom landene.