Sentrale begreper i "Brennpunkt Midtøsten"

 

Al Qaida, organisert av Osama bin Laden i 1988. Består i stor grad av selvstyrte celler rundt i verden som handler på ordre fra islamistiske ledere. Målet er et nytt pan-(all-)islamsk kalifat. Det vil i ytterste konsekvens si en islamsk verdensstat. Organisasjonen har stått bak terrorangrep både mot militære og sivile i Afrika, Amerika og Asia.

antisemittisme, begrepet ble tatt i bruk rundt 1880 da en tysker definerte jødene som en egen rase. Det har gått over til å bety alt hat mot jøder opp gjennom historien.

Balfour-erklæringen. Den britiske utenriksministeren Arthur Balfours brev i 1917 til den rike forretningsmannen og sionisten Lord Rothschild. Balfour erklærte at jødene burde få et nasjonalt hjem i Palestina, men han presiserte ikke hvor i Palestina dette nasjonale hjemmet skulle være eller hvor eventuelle grenser skulle gå. Erklæringen var et forsøk på å få støtte fra verdens jøder under første verdenskrig.

Beirut, betyr byen med brønner. Hovedstad i Libanon med ca. 1,8 millioner innbyggere. Mange etniske grupper. Delt i det kristne Øst-Beirut og det muslimske Vest-Beirut. Flere palestinske flyktningleirer. Herjet av borgerkrig i perioder fra 1975 og israelsk bombing i 1982 og 2006.

British Petroleum (BP), selskapet etablert etter det første store oljefunnet i Iran i 1908. Under første verdenskrig ble den britiske staten største aksjonær. I 1951 klaget BP Irans nasjonalisering av oljeindustrien inn for Den internasjonale domstolen i Haag, men tapte. En viktig årsak til at Storbritannia og USA etter dette organiserte et statskupp og innsatte sjahen, var frykten for sovjetisk innflytelse i området.

Baath-partiet, stiftet i Syria i 1947. Det var et ikke-religiøst, sosialistisk og panarabisk parti som skulle motarbeide vestlig kolonialisme og imperialisme. Målet var å samle alle arabere i en stat. Partiet hadde makten i Irak fram til den amerikanske invasjonen i 2003 – og styrer fremdeles Syria (2008).

Camp David-avtalen, avtale om fred mellom Egypt og Israel utarbeidet under ledelse av USAs president Jimmy Carter. Forhandlingene startet i september 1978, og avtalen ble endelig undertegnet av Egypts president Sadat og Israels statsminister Begin på den amerikanske presidentens landsted Camp David i mars 1979. En årsak til at mange arabere var negative, var at Sadat ikke krevde at Israel skulle oppgi okkupasjonen av Vestbredden, Gaza og de syriske Golanhøydene.

Det muslimske brorskap, startet i Egypt i 1928 av en lærer som ville kombinere islam med en moderne utvikling for å utfordre Vestens imperialisme. I 1950-årene utviklet egypteren Sayyid Qutb en ekstrem form for islamisme som delte verden i muslimer og ikke-muslimer. For å oppnå sanne islamske stater var det nødvendig å bekjempe alle ugudelige. Qutb ble henrettet av president Nasser, men seinere islamistiske grupper er inspirert av ham.

Hamas, betyr islamsk motstandsbevegelse. Palestinsk islamistisk organisasjon som ble grunnlagt i 1987 med mål om å oppløse Israel og gjøre hele Palestina islamsk. Hamas vant det internasjonalt godkjente valget i 2006, men dette ble underkjent av Israel, USA og EU fordi Hamas ikke anerkjente Israel. Etter kamper med Al Fatah overtok Hamas styret av Gaza og utfordret Israel med selvmordsbombere og raketter.

hellig krig, unøyaktig oversettelse av det arabiske ordet jihad i Koranen. Ordet betyr egentlig anstrengelse eller strev. Det går ut på å kjempe for Allahs sak eller forsvare islam og muslimske samfunn mot usakelige angrep. Muslimer flest mener at dette må skje på fredelig måte. Militante islamister mener at jihad går ut på å forsvare og utbre islam med våpenmakt.

intifada, arabisk ord som betyr å riste av seg eller gjøre opprør. Betegnelse på palestinernes opprør mot israelsk okkupasjon i 1987 og 2000, den første og andre intifada.

Irak, fikk i navnet uavhengighet fra Storbritannia i 1932, men britene dominerte landet politisk og militært helt fram til 1958. Baath-partiet (se dette) kom til makten og styrte landet gjennom forskjellige autoritære ledere, den siste var Saddam Hussein, fram til den amerikanske invasjonen i 2003. I 2008 hadde landet ca 29 millioner innbyggere: 75 % arabere (sjia- og sunnimuslimer), 20 % kurdere (sunnimuslimer) og 5 % andre etniske grupper.

Iran, islamsk republikk fra 1979. Ca. 70 millioner innbyggere (2008). Het Persia til 1935. Noe over 50 % av befolkningen er persere. Resten tilhører 12 andre etniske grupper, den største av dem aserbajdsjanere (ca. 24 %). 7 % av befolkningen er kurdere.

Jerusalem. De eldste spor av bymessig bebyggelse går tilbake til 3000 f.Kr. Ca. 1400 f.Kr. var byen hovedstad i kong Davids rike. Jerusalem ble delvis ødelagt i år 73 da romerne knuste et opprør og fordrev mange jøder fra Palestina. I 638 ble Jerusalem erobret av muslimske arabere. Mellom 1099 og 1187 hersket kristne korsfarere i byen. Etter at israelerne erobret hele byen i 1967, gjorde de den til hovedstad. Dette er ikke blitt godtatt av FN. Nesten alle land har derfor sine ambassader i Tel Aviv. Byen er hellig for jødene fordi restene av kong Salomos tempel ligger der med klagemuren. Den er hellig for de kristne fordi Jesus ble henrettet der, og hellig for islam fordi Muhammed skal ha besøkt himmelen fra tempelhøyden ovenfor klagemuren.

jødedommen, den eldste av de tre verdensreligionene jødedom, kristendom og islam. Jødenes eldste hellige skrift kalles Det gamle testamentet av de kristne. I 2008 var det ca. 14 millioner jøder i verden. De fleste bodde i Israel (5,6 millioner) og USA (5,5 millioner).

korsfarere, frivillige krigere som på pavens oppfordring drog i krig for å erobre Jerusalem og ”Det hellige land” etter 1095. I middelalderen regnet de kristne Jerusalem som verdens midtpunkt.

kurdere, folkeslag som snakker et indoeuropeisk språk. De er bosatt i Tyrkia, Iran, Irak og Syria. Anslag over befolkningens størrelse varierer fra 40 til 25 millioner. De fleste er sunnimuslimer. Kurderne ble lovet en egen stat av de allierte under første verdenskrig, men dette ble ikke oppfylt. Har blitt sterkt undertrykket i alle land de er bosatt i, særlig i Tyrkia og Irak. Etter den amerikanske invasjonen av Irak i 2003 har kurderne opprettet et selvstyrt Kurdistan i den nordlige delen av landet.

Kuwait, styrt av en emir (arabisk for kommandør), men britene hadde den virkelige makten fra slutten av 1800-tallet og fram til uavhengigheten i 1961. Oljefunn i 1930-årene gjorde staten rik. Invadert i 1990 av Saddam Hussein som hevdet at Kuwait fra gammelt var irakisk område. Irakerne ble drevet ut i 1991 av en USA-ledet styrke. Ca. 2,4 millioner innbyggere (2008).

Libanon. Franskmennene skilte staten ut fra Syria i 1946. Etter dette har Libanon vært herjet av uro, borgerkrig og invasjoner – blant annet fordi befolkningen er en blanding av kristne (45 %), sunni- og sjiamuslimer (50 %) og andre religiøse grupper (5 %). I tillegg har Libanon en stor palestinsk flyktningbefolkning uten rettigheter i landet. Landet hadde 3,7 millioner innbyggere i 2008.

Medina, islams nest helligste by etter Mekka. Muhammed rømte dit i 622 og ble gravlagt der etter sin død i 632.

Mekka. Profeten Muhammeds fødeby og det helligste stedet i islam. Det viktigste reisemålet for muslimske pilegrimer. Bare muslimer har adgang til byen.

Mossad, hebraisk forkortelse for ”Instituttet for etterretning og spesielle oppgaver.” Israels sivile etterretningsorganisasjon stiftet i 1949. Viktigste oppgave har vært å bekjempe arabisk terrorisme. Mossad har stått bak drap, attentater og kidnappinger av Israels motstandere også utenfor Midtøsten.

olje, petroleum (av latin petra: stein og oleum: olje) er en fellesbetegnelse for råolje og gass som er dannet av plante- og dyrerester for millioner av år siden. Petroleumsprodukter er viktige energikilder for transport og oppvarming og danner bakgrunn for utallige produkter fra petrokjemisk industri – med plast som det mest kjente. Stater med størst kjente petroleumsreserver (2008) er Saudi-Arabia, Iran, Irak og Kuwait.

ondskapens akse, uttrykk brukt om Irak, Iran og Nord-Korea av president George W. Bush i hans State of the Union-tale i januar 2002. (Etter invasjonen av Irak har Syria blitt utpekt som et medlem av aksen.) I 2002 hevdet Bush at særlig Irak var i ferd med å utvikle masseødeleggelsesvåpen og samarbeidet med terrororganisasjoner for å ramme Vesten.

OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries stiftet i Bagdad i 1960 for å arbeide for oljelandenes økonomiske interesser. Har stor innflytelse fordi de kan påvirke olje- og gasspriser ved å øke eller minske produksjonen. Opprinnelige medlemmer: Irak, Iran, Kuwait, Saudi-Arabia og Venezuela. Seinere har mange land kommet til. Norge er ikke medlem.

palestinere, betegnelse på den arabiske befolkningen som bodde innenfor det britiske mandatområdet Palestina i 1919. Denne befolkningen har etter hvert utviklet en sterk nasjonal bevissthet. De fleste palestinere er sunnimuslimer. Den kristne delen av palestinerne er sunket til 2 %, men i Betlehem utgjør de 80 % (2008). Det bor ca 1,5 millioner palestinere med israelsk statsborgerskap i Israel (snaue 20 % av befolkningen), 2.4 millioner på Vestbredden, 1,4 millioner i Gaza og over 4 millioner som flyktninger – de fleste i de arabiske nabolandene, særlig Jordan.

panarabisk, av gresk pan (all) – drømmen om en stor arabisk superstat – særlig aktuell før arabernes nederlag for Israel i 1967.

PLO, Palestine Liberation Organisation,stiftet i Øst-Jerusalem i 1964. PLO var en ikke-religiøs paraplyorganisasjon der Yasir Arafats Al Fatah var den største av flere medlemsorganisasjoner.

protektorat, land som blir indirekte styrt av en utenlandsk makt ved at den har makt og kontroll over de innenlandske myndighetene.

Saudi-Arabia, ble til ved at Ibn Saud ledet erobringer på den arabiske halvøya etter 1902. Etablerte landet som eneveldig islamsk kongedømme i 1932. Har vært nært knyttet politisk til både Storbritannia og USA. Har verdens største petroleumsforekomster. Befolkning i 2008 ca. 27 millioner – i hovedsak sunnimuslimer.

selvmordsbomber, person som er villig til å drepe seg selv for å oppnå bestemte mål. De japanske Kamikazeflygerne under andre verdenskrig er et eksempel på dette. I nyere tid er islamske selvmordsbombere mest kjent. Selvmord er forbudt i islam, men noen islamistiske organisasjoner mener at det kan godkjennes som et middel i kampen mot fiender som motarbeider eller undertrykker islam.

sionismen, jødisk nasjonalistisk bevegelse som ble grunnlagt etter at den ungarske jøden Theodor Herzl skrev boken Jødestaten i 1890-årene. Han hevdet at jødehatet (antisemittismen) i Europa gjorde en egen jødisk stat nødvendig. Palestina ble etter hvert målet. Sionistene ble en sammensatt gruppe av både ikke-religiøse og religiøse jøder.

sjah, gammelt persisk ord for konge eller keiser. Den siste sjahen, Mohammad Reza Palavi, ble satt inn av Storbritannia og USA i 1953. Han hersket til han ble styrtet av den islamistiske revolusjonen i 1979.

sjiamuslimer, den nest største islamske gruppen, dominerende i Iran og de sørlige delene av Irak. Sjiaene mener at Muhammed utpekte fetteren Ali til sin etterfølger (noe sunniene benekter), og at religiøse ledere må være Muhammeds etterkommere. Ordet sjia er avledet av ordet for Alis parti.

Suezkanalen, litt over 16 mil lang kanal mellom Rødehavet og Middelhavet, bygd på 10 år av et fransk selskap under ledelse av Ferdinand Lesseps. Den stod ferdig i 1869. Henrik Ibsen var en av mange berømtheter som deltok på åpningsseremonien. I 1875 kjøpte britene seg inn i kanalen, og i 1882 besatte de Egypt for å ha full kontroll over det strategiske området.

Sultan, ordet har opprinnelse i arabisk og betyr styrke eller autoritet. Etter hvert ble det tittelen til muslimske herskere.

sunnimuslimer, den største gruppen innen islam, mener at religiøse ledere ikke behøver å være etterkommere av profeten Muhammed.

Svart september. I september 1970 drev kong Hussein av Jordan PLO og mange palestinerne ut av landet med makt. Ca. 4000 palestinere ble drept i denne for palestinerne ”svarte” hendelsen. Organisasjonen som utførte terroraksjonen i München i 1972, tok navn etter det som skjedde i Jordan.

Syria, under fransk kontroll fra 1920 til 1946. Etter at Libanon ble skilt ut som egen stat i 1946, har Syria okkupert deler av landet og forsøkt å få stor innflytelse der. Syria har et autoritært styre ledet av Baath-partiet (se dette). Lederne har slått hardt ned på opposisjon, blant annet har mange tusen islamister blitt drept. I 2008 hadde landet ca. 18 millioner innbyggere – av disse var 86 % muslimer – de fleste sunnier.

Taliban, betyr elever av islam. Opprinnelig en sunni-islamsk bevegelse utgått av religiøse skoler som ville bekjempe borgerkrigen mellom krigsherrer etter at Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan i 1989. Talibanerne fikk rykte som ukorrupte, fromme religiøse krigere og overtok styret av Afghanistan i 1996. De innførte et ekstremt islamistisk styre, som særlig rammet kvinner. Både fjernsyn, bilder og musikk ble forbudt, og det ble påbudt for menn å ha langt skjegg. Andre religioners minnesmerker ble ødelagt.

Tunisia, styrt av Frankrike fra 1881 til 1956. Noe over 10 millioner innbyggere (2008). 98 % av befolkningen er arabere, resten berbere. Tunisia huset PLOs hovedkvarter mellom 1982 og 1994. Regnes som en moderat relativt vestvennlig stat som motarbeider islamistisk ekstremisme.