Sentrale begreper i "Mellomkrigstid"

arier, folk som snakket indoeuropeiske språk og flyttet inn i Armenia, Afghanistan og Nord-India for ca. 3000 år siden. Iran betyr ariernes land. På 1800-tallet oppstod forestillingen om en spesielt høytstående og intelligent arisk rase. Nazistene utnevnte germanerne til de ypperste innen den ariske rasen. De var et «herrefolk».

bolsjevikpartiet, flertallspartiet. I 1903 ble det russiske marxistiske sosialdemokratiske partiet splittet på et møte i London (tsarens forbud mot politiske partier gjorde at de måtte møtes utenlands). Striden stod om partiet skulle være et lukket eliteparti slik Lenin ville, eller et åpent masseparti der alle som ønsket det, kunne bli medlemmer. Mindretallet, mensjevikene, ville dessuten arbeide som de vesteuropeiske sosialdemokratiske partiene. De ville gå veien til sosialismen gjennom frie valg, parlamentarisk arbeid og et borgerlig demokrati. Mensjevikene ble forbudt i 1920 etter at Lenin og bolsjevikene hadde kommet til makten.

de lange knivers natt, natten til 30. juni 1934. Hitler reiste personlig rundt og overvåket henrettelsene av motstandere innen partiet, særlig SA. På forhånd hadde han satt ut rykte om at Ernst Röhm og andre i venstrefløyen i partiet ville forsøke et kupp. Utrenskningene ble fulgt opp dagene etterpå, og noen av Hitlers medarbeidere benyttet anledningen til å få drept rivaler både i og utenfor nazistpartiet. Det er uklart hvor mange som ble drept, men det sannsynlige tallet er ca. 200.

Den røde armé, het først arbeidernes og bøndenes hær. Ble stiftet av Leo Trotskij da borgerkrigen brøt ut i 1918 og hæren nådde 4 millioner mann i løpet av krigen. Til å begynne med bestod den av frivillige, men alt i slutten av mai 1918 ble det obligatorisk for menn mellom 18 og 40 år å melde seg til tjeneste. Offiserene ble først valgt etter en demokratisk prosess, og de skulle ikke ha egne uniformer og distinksjoner. Etter hvert skjønte Trotskij at det måtte inn fagkunnskap og disiplin, og derfor ansatte han gamle tsaroffiserer samtidig som han satte såkalte kommisarer, politiske offiserer til å overvåke dem.

fasces, et symbol på makt til å straffe medborgere i den romerske republikken. Det var en samling pinner rundt en øks sammenbundet med røde bånd. Pinnene symboliserte retten til å straffe med slag, øksen til å henrette. De italienske fascistene brukte fasces som sitt symbol, men det brukes også i dag av den norske- politi og lensmannsetaten som tegn på orden og autoritet.

Fedrelandslaget, norsk politisk organisasjon som hadde sympati for Hitler og Mussolini utover i 1930-årene. I 1936 foreslo organisasjonen de to til Nobels Fredspris. Bondepartiet og Frisinnende Venstre var de borgerlige partiene som lengst hadde sympati for Fedrelandslaget. Høyre vaklet mellom støtte og tvil, og Venstre var mot. Organisasjonen oppløste seg selv etter den tyske invasjonen av Norge i 1940.

femårsplaner, den første sovjetiske femårsplanen fra 1929 hadde som mål å øke industriproduksjonen med 180 %. Med femårsplanene innførte Stalin full planøkonomi i Sovjetunionen. Staten bestemte hva som skulle produseres, hvor mye og hvilken pris varene skulle ha.

Frisinnede Venstre, norsk politisk parti stiftet i 1909. Det var Venstres mest liberalistiske fløy som brøt ut under ledelse av skipsrederen, den tidligere statsministeren og helten fra unionsoppløsningen i 1905, Christian Michelsen. Partiet lå nær Høyre og gikk i oppløsning etter valget i 1936. (Fra 1933 kalte partiet seg Frisinnede Folkeparti.)

Gestapo, Geheime Staatspolizei. Stiftet av Hermann Göring i 1933, men Heinrich Himmler tok kontrollen over dette hemmelige politiet året etter. Hovedoppgaven var å verne naziregimet ved bruk av arrestasjoner og terror både i Tyskland og okkuperte områder. Getstapo hovedkvarter på Victoria Terrasse i Oslo under den tyske okkupasjonen av Norge.

Jernkorset, Eisernes Kreuz, prøyssisk militærorden som ble innstiftet i 1813 under krigene mot Napoleon. Overtatt av Tyskland etter samlingen i 1870–71. Har forskjellige grader og kan bare deles ut i krig.

karismatisk, fra gresk karisma, som betyr nådegave. En svært sjarmerende og tiltalende person.

Komintern, Den kommunistiske internasjonale, også kalt den tredje internasjonale. Dannet 4. mars 1919. Meningen var at organisasjonen skulle styres av representanter fra kommunistpartier fra hele verden, men i realiteten var det sovjetiske partiet helt dominerende (selv om det var mange tyskere med i ledelsen i Moskva). Målet med organisasjonen var å spre ideene om en verdensrevolusjon, stifte leninistiske kommunistiske partier og bekjempe sosialdemokrater (reformister) som ville gå veien til sosialismen via parlamentarisk arbeid.

kulakk, storbonde. Ordet ble brukt som et skjellsord av bolsjevikene etter 1917. Under Stalin kunne det være nok å eie noen få husdyr eller ha ansatt jordbruksarbeidere for å bli stemplet som kulakk.

Lebensborn, tysk for «livskilde». Organisasjonen ble stiftet i 1935 og hadde som mål at ugifte kvinner skulle få barn med spesielt arisk utseende SS-soldater for å få fram en ren rase. Avdelinger ble opprettet i land Tyskland okkuperte under andre verdenskrig. Flest avdelinger utenfor Tyskland var det i Norge der det ble født 8000 barn med norske mødre og tyske fedre. Norske kvinner var spesielt ettertraktet fordi de ble sett på som de mest ariske.

lockout, utestegning, arbeidsgivere stenger arbeidere ute fra arbeidsplassene, i motsetning til en streik der det er arbeidstakerne som nedlegger arbeidet. Lockout har vært svært lite brukt i norske arbeidskonflikter etter 1931.

Moskvaprosessene, fellesbetegnelse på tre rettssaker som ble ført mot ledende bolsjeviker i perioden 1936-38. Omtrent 50 ble dømt til døden under internasjonal tilstedeværelse. I Norge forsvarte dikteren Nordahl Grieg langt på vei rettssakene til tross for at anklagen om at noen av de tiltalte skulle ha møtt Leo Trotskij på Hønefoss var ren diktning. Det var umulig å fly til Norge uten å bli registrert på den tiden. (Grieg antydet at de hadde brukt småfly med skiunderstell som hadde landet på et vann i Nordmarka). Griegs bok, Ung må verden ennu være, er langt på vei et forsvar for Sovjetunionens politikk i 1930-årene

NEP, Novaja ekonomitsjeskaja politika, den nye økonomiske politikken, med sterke kapitalistiske innslag varte fra 1921 til 1928, da den ble avløst av femårsplaner og planøkonomi.

NRA, National Recovery Act, fra 1933, skulle få USAs bedrifter til å innføre fast arbeidstid, minimumslønninger og forbud mot barnearbeid slik at lønninger og kjøpekraft økte. NRA fikk stor oppslutning selv om det var en frivillig sak for bedrifter å slutte seg til myndighetenes anbefalinger.

NKVD, russisk hemmelig politi. Det første hemmelige politiet, Tsjekaen, som skulle beskytte revolusjonen, ble organisert allerede seinhøstes 1917. Tsjekaen ble ledet av den polskfødte Felix Dzerzhinsky og fikk rett til å gjennomføre rettssaker og henrettelser utenom det vanlige juridiske systemet. Dette politiet som skulle beskytte sovjetstaten, har skiftet navn gjennom tidene til GPU, NKVD og KGB. Har vært ansvarlig for massehenrettelser i 1930- og 1940-årene og likvidering av folk utenfor Sovjetunionens grenser, blant annet Leo Trotskij i Mexico i 1940.

NRK, Norsk Rikskringkasting, ble stiftet som et statlig selskap i 1933 med 90 ansatte etter at et privat selskap hadde drevet radiosendinger siden 1925. Hovedmålet med NRK var å drive folkeopplysning etter modell av BBC.

Nürnberglovene, raselover enstemmig vedtatt i den tyske Riksdagen 15. september 1935. Blodvernloven gjorde det ulovlig for jøder å ansette tyskere som var under 45 år i tillegg til at det var forbudt for jøder å gifte seg eller ha seksuell omgang med tyskere. Riksborgerloven reduserte jødene til innbyggere av Tyskland, ikke borgere med borgerrettigheter.

pragmatisk, av gresk pragma som betyr virksomhet, nytte. En pragmatisk person er opptatt av handling og praktiske resultater heller enn ideologi og teorier.

rød terror, uttrykket stammer fra den politikken som bolsjevikene førte under borgerkrigen mot de hvite 1918–21, kalt krigskommunisme. For å skaffe Den røde armé og bybefolkningen nok mat tvangsinnkrevde soldater mat fra landsbygda. Bøndene skulle få industrivarer i bytte, men ofte fikk de det ikke, eller så var det varer de ikke hadde bruk for. Landsbyer som nektet, risikerte å bli ødelagt og få mange innbyggere henrettet.

SA, Sturmabteilung (stormavdeling), organisasjon med opprinnelse i tyske spesialavdelinger under første verdenskrig. De ble gjenorganisert og uniformert av Hitler i 1920. Årsaken til at de fikk brune uniformer, var at Hitler billig fikk overta et stort parti tropeuniformer som var tiltenkt tyske kolonitropper i Afrika. De var uaktuelle for hæren etter at Tyskland mistet alle koloniene sine. SA ble ledet av Ernst Röhm, men han kom i konflikt med Hitler i 1933 da han blant annet ville la SA erstatte den tyske hæren. Etter at Röhm ble henrettet, mistet SA sin betydning til fordel for Heinrich Himmlers SS.

Samfundsvernet, opprettet i 1923 som en borgerlig militærorganisasjon rettet mot arbeiderbevegelsen. Fikk status som reservepoliti i 1929. Samfundsvernet ble oppløst da Arbeiderpartiet kom til makten i 1935. Samtidig ble det forbudt for politiske organisasjoner å uniformere seg.

sigøyner, kaller seg selv sinti eller rom (menneske, mann). Omvandrende folk med opprinnelse i det nordlige India. Ble forfulgt der og flyktet til Midtøsten og Europa fra 800-tallet. Forfølgelse av sigøynere i Europa startet på slutten av 1400-tallet og det ble lov å ta sigøynere som slaver. I Russland ble dette opphevet først i 1861. Ca 500 000 sigøynere ble drept i Hitlers konsentrasjonsleirer i 1930- og 1940-årene. Det er vanskelig å beregne hvor mange sigøynere som finnes i verden i dag (2008). Vanligvis regner en med ca. 12 millioner, og de fleste bor i Sentral- og Øst-Europa. I Norge bor mellom fire og fem tusen. Sigøynerne (romanifolket) ble anerkjent som nasjonal minoritet i Norge i 1997.

Sions vises protokoller, ideene om at det skulle finnes en jødisk verdenssammensvergelse, hadde opprinnelse i Tyskland i 1860-årene. Disse ble systematisert av tsarens hemmelige politi og utgitt i 1905. Tittelen henspeilte på den første sionistkongressen i Basel i 1897 som krevde en egen nasjonalstat for jøder. Protokollene ble avslørt som et falsum allerede i 1921, men de fikk likevel stor innflytelse på Hitler og nazistene, og de spres i vår tid i Midtøsten som bevis på Israels og jødedommens innflytelse i Vesten.

SS, forkortelse fra tysk Schutzstaffel (verneavdeling), ble opprettet allerede i 1923 som en underavdeling av SA. Den bestod av 8 mann som skulle være livvakter for Hitler og andre ledende nazister. SS ble nedlagt etter det mislykkede kuppet i 1923, men ble gjenopprettet i 1925 og skulle da beskytte Hitler på partimøter. I 1929 ble Heinrich Himmler leder for SS. Han bygde ut SS fra snaue 300 mann til over 200 000 i slutten av 1933. Fra 1932 bar de svarte uniformer. SS ble brukt under De lange knivers natt i 1934 for å knekke SA.

tater, ordet er sannsynligvis en avledning av tartar – fordi befolkningen i Norden trodde at de første sigøynerne som kom til Norden på 1500-tallet hørte til dette folket (se sigøyner). Tatere ble etter hvert blandet opp med deserterte soldater og fattigfolk som sluttet seg til dette vandrende folket. Taterne livnærte seg som håndverkere og handelsfolk. De ble diskriminert i det norske samfunnet. Under andre verdenskrig ble de utsatt for arrestasjoner og tvangsarbeid, og NS planla å utrydde dem. Diskrimineringen fortsatte etter andre verdenskrig med tvangssterilisering og lobotomi, og ved at taterbarn ble bortplassert i barnehjem. I 1997 ble taterne anerkjent som nasjonal minoritet. I Norge i dag (2008) regner en med mellom 5000 og 10 000 tatere, men mange flere har slektskap til dem.