Sentrale begreper i "Første verdenskrig"

blankofullmakten, Tysklands støtte til Østerrike-Ungarn i 1914 dersom landet ville angripe Serbia.

den nøytrale allierte, betegnelse på Norge under første verdenskrig lansert av den norske historikeren Olav Riste i 1960-årene.

dyrtid, periode under første verdenskrig da vanlige arbeideres lønninger ikke steg i takt med vareprisene.

Folkeforbundet, forbundet av stater het på engelsk «League of Nations». Det skulle hindre krig og var en forløper for vår tids Forente Nasjoner (FN).

jobbetid, periode under første verdenskrig da noen nordmenn spekulerte i at aksjekursene skulle stige.

Jyllandslaget, et avgjørende sjøslag i 1916 utenfor Jylland i Danmark. Det resulterte i at den tyske krigsflåten ikke våget seg ut i åpent hav resten av krigen.

La belle epoque, «den vakre tiden», tiårene før første verdenskrig da europeere flest ikke fryktet for krig.

Schlieffenplanen, Tysklands plan for hvordan krigen skulle føres. Hvis krig truet, skulle Frankrike nedkjempes først. Deretter kunne landet konsentrere seg om østfronten. Planen var utarbeidet av general von Schlieffen og tok sikte på å hindre en tofrontskrig.

spanskesyken, smittsom sykdom som tok livet av mellom 21 og 25 millioner mennesker de siste månedene av første verdenskrig og påfølgende år. Spanskesyken døde ut tidlig i 1920-årene.

trippelalliansen, alliansen mellom Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia.

trippelententen, alliansen mellom Frankrike, Russland og Storbritannia.

Versaillesfreden, fredstraktaten mellom de allierte (USA, Frankrike, Storbritannia) og Tyskland etter første verdenskrig.

Wilsons 14 punkter, fredsplan laget av USAs president Woodrow Wilson under første verdenskrig.